• Binnen 24 uur een vrijblijvende offerte
  • Altijd vakkundig en voordelig verhuisd!
  • 7 dagen per week bereikbaar

Lees onze algemene voorwaarden deze gelden bij iedere verhuizing en meubeltransport.

 Wij verhuizen u professioneel en zo efficiënt mogelijk. Om dit mogelijk te maken hebben wij een aantal algemene voorwaarden opgesteld om uw verhuizing succesvol en naar wens te laten verlopen.

 De inboedel van de klant dient transportwaardig verpakt te zijn (behalve bij full service). De inhoud van bijvoorbeeld een verhuisdoos dient zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen.

 De klant zorgt voor voldoende parkeerplaats voor de verhuiswagens en aanhangers.

 Alle dozen moeten goed gesloten zijn, deuren van kasten op slot, schuiven en losse planken moeten uit de kasten teneinde schade tijdens het transport te beperken (behalve bij full service).

 Alle kostbaarheden zoals juwelen en geld moeten onder toezicht van de klant blijven.

 Demontage en montage van meubels dient u op voorhand te melden.

 De betaling van uw verhuizing dient contant te gebeuren na de verhuizing. Mocht het om een groot bedrag gaan is een aanbetaling ook mogelijk. Gaarne dit even telefonisch te overleggen.

 Mocht u vergeten zijn contant geld in huis te halen, dan is het ook nog mogelijk om per tikkie te betalen.

 Voor elke (volledige) verhuizing wordt bij de huur van de 20m3 vrachtwagen minstens 3 uur afgerekend.

 Alle regio’s buiten Rotterdam wordt er met een starttarief gerekend.

 Op een verhuizing dienen voldoende mankrachten aanwezig of besteld te zijn waaronder minstens 1 vakkundige verhuizer. Zware objecten zoals wasmachines dienen vakkundig met genoeg mankracht verhuisd te worden. We behouden ons het recht extra hulp aan te rekenen indien er een tekort aan mankracht aanwezig is.

 In geval van schade aan een verzekerd voorwerp, voortkomend uit een gewaarborgd risico, zal de schadevergoeding door de verzekeraars verschuldigd, de herstellings- of restauratiekosten der beschadigde voorwerpen, zoals voorzien in het expertiseverslag, niet te boven gaan. Hierdoor is elke waardevermindering die de goederen, na reparatie of restauratie zouden hebben, uitgesloten van de verzekering.

 In geval de door onderhavige polis verzekerde voorwerpen een paar of een serie vormen verzekerd voor hun totale waarde, zal de waarde van elk voorwerp berekend worden door de totale waarde te delen door het aantal voorwerpen die het paar of de serie vormen.  In geval van schade dient de klant in aanwezigheid van de verhuizers deze schade te specificeren en dit schriftelijk laten vaststellen. De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuizers.

 De inboedel die in de vrachtwagen geplaatst wordt door iemand anders dan het verhuispersoneel is niet verzekerd.  Klant mag onder geen beding aan schuldvergelijk doen. Factuur dient ten alle tijd te worden vereffend ongeacht er schade is ontstaan. Schade dient achteraf geregeld te worden.

 Rijnmond verhuisbedrijf behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist, ingeval van overmacht, staking, lock-out, brand, oorlog, mobilisatie, overstroming en andere natuurrampen, of elke oorzaak van vertraging onafhankelijk van de wil van de verhuisfirma.
 Kleine voorwerpen (lusters, staanlampen, potten, enz.) moeten op voorhand in gesloten dozen zijn verpakt (behalve bij full service). Indien dit niet het geval is, mogen verhuizers weigeren deze te verhuizen of gebeurt hun vervoer op eigen risico.

 Elektronische toestellen dienen in originele dozen verpakt te zijn. Indien dit niet het geval is, mogen de verhuizers weigeren deze te verhuizen of gebeurt het vervoer op eigen risico.

 Matrassen dienen op voorhand ingepakt te zijn indien deze niet vies mogen worden.

 De klant is verantwoordelijk voor de aanplanting die belemmering van de verhuis kan veroorzaken (hoge hagen, grote bomen,etc…) Rijnmond verhuisbedrijf snoeit geen bomen noch hagen.

 Wij behouden het recht om, in uitzonderlijke omstandigheden, onze planning te wijzigen teneinde een vlot verloop te kennen. Rijnmondverhuisbedrijf zal u bij wijziging daags tevoren telefonisch op de hoogte brengen.

 Na 22:00 uur, op zon- en feestdagen en na 12 werkuren behouden wij ons recht de prijs van de werkuren met 100% te vermeerderen.

 Eventuele vertraging door het uitlopen van een andere verhuizing, fileproblemen of slechte weersomstandigheden vormen geen reden tot klacht noch schadevergoeding.

 Er wordt niet verhuisd via de trap indien er geen andere mogelijkheid bestaat. Rijnmond verhuisbedrijf is in alle gevallen vrijgesteld van alle aansprakelijkheid bij schade aan trapzalen en inboedel.

 Nalatigheidinteresten en gerechtskosten zullen op u verhaald worden bij weigering van betaling.

 Roest, oxidatie en waterschade door onder andere weersomstandigheden en vallen niet onder aansprakelijkheid.

 Wij werken steeds met 2 vakkundige verhuizers. Indien op uitdrukkelijk verzoek van de klant slecht 1 vakkundige verhuizer aanwezig is op een verhuizing dan valt elke geleden schade, veroorzaakt door onze man of derden aanwezig, niet onder de aansprakelijkheid van Rijnmond verhuisbedrijf.

 Indien de klant beslist de verhuizing te annuleren dient dit minstens 48 uur van te voren aangegeven te worden, anders wordt er € 150,- in rekening gebracht.

 Bij problemen of klachten verzoeken wij u geen discussie aan te gaan met de verhuizers, maar direct het bureau te contacteren, waarna indien mogelijk iemand van Rijnmond verhuisbedrijf zal langskomen.

 Rijnmond verhuisbedrijf is niet aansprakelijk voor wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde voertuigen, zelfs indien de verkeersborden door de firma zijn aangevraagd. De kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de klant.

 Vrijstelling bij schade bedraagt € 250,- en is steeds voor rekening van klant.

 Rijnmondverhuisbedrijf kan nooit aansprakelijk gesteld worden uit hoofde van materiële of lichamelijke schade, aan of door de klant of aan of door zijn helpers toegebracht aan wie ook, zelfs niet indien het schadegeval voordoet ter gelegenheid van de samenwerking tussen een aangestelde van Verhuisbedrijf Rijnmond en de klant en/of zijn helper(s).

 Schade aan planten, schilderijen, aquariums, waterbedden, dieren en trapzalen blijft steeds van de aansprakelijkheid van Verhuisbedrijf Rijnmond uitgesloten. Er mag niet meer dan 20% breekbare materialen vervoerd worden per wagen.

 Gewone mechanische, elektrische en elektronische ontregelingen zonder uitwendige oorzaak zijn uitgesloten van de aansprakelijkheid van Rijnmond verhuisbedrijf.